Agroturystyka Dom z Bali - Apartamenty Karpacz

RODO – AGROTURYSTYKA DOM Z BALI

Agroturystyka Dom z Bali informuje, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (,,RODO”), jest zobowiązany do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO w stosunku do osób fizycznych, dla których Agroturystyka Dom z Bali jest administratorem danych osobowych.

Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Agroturystyka Dom z Bali, ul. Karkonoska 9, 58-535 Miłków lub mailowo: adminrodo@domzbali.karpacz.pl (w tytule proszę umieścić Ochrona Danych).

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług rehabilitacyjnych.

AGROTURYSTYKA DOM Z BALI będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez AGROTURYSTYKA DOM Z BALI lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez AGROTURYSTYKA DOM Z BALI do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu AGROTURYSTYKI DOM Z BALI na podstawie zawartej umowy, w szczególności są to podmioty informatyczne, fundacje, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którym AGROTURYSTYKA DOM Z BALI zawarła stosowne umowy.

AGROTURYSTYKA DOM Z BALI nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe są przetwarzane przez czas świadczenia usług i przetrzymywane przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wynikające z przepisów prawa podatkowego.

Ma [Pani/Pan] prawo do:
– żądania od Agroturystyki Dom z Bali dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
– przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– wpływu na zakres przetwarzanych danych transmisyjnych.

Dane osobowe:

  1. imiona i nazwisko;
  2. adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkana;
  3. Dowodu Osobistego

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług hotelarskich.

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. AGROTURYSTYKA DOM Z BALI nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

AGROTURYSTYKA DOM Z BALI informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

Rezerwacja